Peril

Ekonomika státu je náramně komplikovaná záležitost, a proto si vyžaduje angažování skutečných odborníků. Ovšem kam se ani naši odborníci poděli?

Moderní filozofie 19. století

Úvod

Rostoucí sociální rozdíly a sílící „revoluční nálady“ (viz roky 1848-49) začaly v polovině 19. století v hluku Průmyslové revoluce utlačovat tradiční obecné ideje (tj. jakási víra v Boha a panovníka)

i víru v pokrok. Vzniká až odpor vůči „systémovosti“ a rozumu vůbec, výsledkem jsou 2 protikladné proudy moderní filozofie:

1. filozofie s důrazem na vědeckost

2. iracionalismus

 

books-2606859_960_720

 

           Německý materialismus

           Nejznámějším představitelem je žurnalista a tvůrce teorie komunismu Karl Marx. Ten přistupuje ke světu ryze materialisticky – náboženství označí za „opium lidstva“, odmítá posmrtný život, prosazuje společné vlastnictví věcí, a za hybnou sílu dějin označuje třídní boj vykořisťované třídy proti vykořisťovatelům (v Marxově době je to „boj proletariátu proti kapitalistům“).

Na marxismus navazují 2 směry:

  1. komunismus – zjednodušení Marxových myšlenek se snahou uvedení teorie do praxe
  2. socialismus – základ pro politické strany sociálně demokratické a socialistické

                                                                         

Pozitivismus

Zakladatelem tohoto směru je francouzský přírodovědec August Comte (který je mimochodem i zakladatelem moderní sociologie).

Pozitivismus je osvícenský filozoficko-vědecký směr mající základ v pozorování vycházejícího z daných definic, skutečností, ověřitelných faktů…

 

people-gddd5e3b9b_640

 

Iracionalismus

Tento samostatně stojící idealistický směr odmítající možnost rozumového vysvětlení světa

má 2 hlavní představitele – Schopenhauera a Nietscheho.

 

Německý filozof Artur Schopenhauer fascinovaný staroindickou kulturou definuje jako hlavního hybatele světa lidskou vůli a veškeré štěstí označil za „pouhou dočasnou absenci permanenty bolesti“. Proslavil také pesimismus, v rámci kterého označil chudobu za „metlu lidstva“ a osamění bral jako nevyhnutelný úděl každého člověka.

 

Německý jazykovědec, básník a filozof Friedrich Nietsche coby 1. moderní filozof veřejně „přiznal“, že společnost se dělí na otrockou většinu a silnou menšinu držící moc. A i v řadách laické veřejnosti je dodnes slavný citátem „Bůh je mrtev“ – Nietsche tvrdil, že lid není náboženstvím veden k ničemu lepšímu a náboženství tedy selhalo a je evidentně zbytečné.